Powrót do Informacje

Historia Kościoła

kosciol_front

PL

Pierwszy, drewniany kościół, ufundowany przez Tomasza Grodziskiego został wybudowany w 1355 roku. Od tego momentu datuje się również powstanie parafii. Niestety, podczas pożaru w mieście, w roku 1460, drewniany kościół spłonął wraz z parafialnymi zabudowaniami. W tym samym roku, z fundacji Grodziskich, zostaje zbudowany drugi kościół, także drewniany, który po wielu latach użytkowania uległ zniszczeniu. Kolejne drewniane kościoły były budowane w 1521 r. i 1590 r. staraniem Krzysztofa i Aleksandra Okuniów.

ukrzyzowanie1Obecny kościół murowany, ufundował w 1688 roku nowy właściciel Grodziska Wojciech Mokronoski, kasztelan rawski. Prezbiterium tego kościoła wybudowano na miejscu kaplicy grobowej Mokronoskich i zachowało się ono do obecnych czasów. Kościół był stopniowo rozbudowywany: na planie krzyża powstały do 1714 roku dwie kaplice (dziś kaplica Serca Pana Jezusa i Matki Bożej) oraz nawa główna.

25 września 1808 roku miała miejsce uroczystość konsekracji kościoła św. Anny przez ks. Onufrego Szembeka, Biskupa Płockiego. 

Rozbudowę kościoła o dwie nawy boczne i wieżę dokończono w 1888 r. Ostateczny kształt kościołowi nadał w 1927 roku proboszcz ks. prałat Marian Tokarzewski, który kościół wyremontował po zniszczeniach wojennych i przebudował dzwonnicę. W latach 90 generalnego remontu kościoła dokonał ks.prałat Lucjan Rutkowski. W ostatnich latach ks. prałat Eugeniusz Dziedzic odnowił elewację i uporządkował otoczenie kościoła. W kościele na uwagę zasługuje kilka obrazów: w prezbiterium znajduje się obraz „Ukrzyżowanie” namalowany przez Filipa Castaldiego (XVII/XIX w.) oraz w kaplicy Matki Bożej „Ostatnia Wieczerza”.

IT

La prima chiesa in legno, fondata da Tomasz de Grodzisk è stato costruito nel 1355. Da quel momento si risale alla creazione della parrocchia. Purtroppo, durante un incendio della città nel 1460, la chiesa di legno si ha bruciato, insieme con edifici parrocchiali. Nello stesso anno, la fondazione della familia Grodzisk, è costruita una seconda chiesa, anche di legno, che dopo molti anni di utilizzo è stato distrutto. Altri chiese di legno sono state costruite nel 1521. e nel 1590. Grazie agli sforzi di Cristoforo e Alexander Okuniów.

ukrzyzowanie1Presente chiesa di mattoni, fondata nel 1688, il nuovo proprietario di Grodzisk Wojciech Mokronoska, castellano di Rawa. Il coro della chiesa costruita sul luogo della cappella sepolcrale Mokronoskich e sopravvisse fino ai giorni nostri. La chiesa fu gradualmente esteso: cruciforme creato per 1714 anni, due cappelle (oggi Cappella del Sacro Cuore di Gesù e Nostra Signora) e la navata.

25 settembre 1808 l’anno c’è stata la cerimonia di consacrazione della chiesa. Anna da don .. Humphrey Szembek, vescovo di Plock.

Ampliamento della chiesa a due navate e la torre è stata completata nel 1888. La forma finale della chiesa nel 1927 ha dato il parroco, p .. Monsignor Mariano Tokarzewski che la chiesa riparata dopo la guerra e ricostruito il campanile. Nella chiesa maggiore di 90 revisione era ks.prałat Lucien Rutkowski. In questi ultimi anni P. Monsignor Eugenio Dziedzic rinnovata facciata e riordinato la sua chiesa dintorni. La chiesa è la pena notare diverse immagini: nel presbiterio è una foto di „La Crocifissione” dipinta da Filippo Castaldiego (XVII / XIX secolo.) E la Cappella della Madonna di „L’Ultima Cena”.

.

EN

Empty

ES

Empty

ostatnia_wieczerza1

 

Permalink do tego artykułu: http://swietaanna.nazwa.pl/?page_id=24